Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Praktijk Wiyo en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.
Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Praktijk Wiyo geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities
Praktijk: Praktijk Wiyo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32130360
Therapeut: Marjo Post, eigenaar Praktijk Wiyo.
Marjo Post is gediplomeerd Shiatsu Therapeut volgens de eisen van de FONG.

Cliënt: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen en/of van de website Praktijk-Wiyo.nl gebruikmaken;

Website: www Praktijk-Wiyo.nl is eigendom van Praktijk Wiyo

Aansprakelijkheid
Praktijk Wiyo streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Praktijk Wiyo geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen.
De cliënt blijft ten alle tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband houdt.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheid)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.
De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies, voor aanvullend advies een arts te consulteren.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
De therapeut zal alle informatie over de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als therapeut daartoe wettelijk verplicht is danwel de cliënt de therapeut daar schriftelijk toestemming toe heeft gegeven.

Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen contant of per bankovermaking te worden voldaan.
Consulten op afstand (telefonisch, Skype of via mail) dienen vooraf te worden voldaan op het door Praktijk Wiyo aangegeven bankrekeningnummer.

Annulering afspraak
Een afspraak kan schriftelijk en/of persoonlijk worden gemaakt.

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren en liefst schriftelijk te worden geannuleerd.
Bij annulering van een afspraak korter dan 24 uur van te voren is de cliënt de volledige consultkosten verschuldigd. Wanneer een afspraak door cliënt niet wordt nagekomen zonder berichtgeving vooraf aan Praktijk Wiyo, is de cliënt de volledige consultkosten verschuldigd.

Bij het niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van Praktijk Wiyo, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.
Indien er vooraf is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.
Bij het niet doorgaan van een consult is Praktijk Wiyo op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Vragen of klachten
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden?
Deze kun je mailen naar: info@praktijk-wiyo.nl

Wijzigingen
Praktijk Wiyo behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Als de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

Eigendomsrechten
Alle foto’s en afbeeldingen op deze website zijn exclusief eigendom van Praktijk Wiyo en mogen niet zonder schriftelijke toestemming
van Praktijk Wiyo worden vermenigvuldigd of anderszins gebruikt. Getoonde logo’s zijn eigendom van de betreffende instituten.

De laatste wijzigingen: d.d. 18 mei 2019

 

Pin It on Pinterest

Share This